සංස්කෘතිය

නූතන සමාගම සංවර්ධනය සඳහා ප්රධාන මානව සාධකය වේ. අපි දීර්ඝ කාලීන හා සමාගමේ සංවර්ධන ස්ථාවර උත්සාහ පමණක් ශක්තිමත් මානව සම්පත් එකතුවක් සමග කළ හැකිය. ජනතාව සමාගම සංවර්ධනය සඳහා පුළුල් වේදිකාවක් ලබා දීමට දක්ෂතා විවිධ වර්ග සඳහා, "ජනතාවාදී" කළමනාකරණය ආකෘතිය පිළිපැදිය Shenyong ශක්තිමත් බලය වාසියක් ඇත.
ව්යාපාරික දර්ශනය: සැබෑ සම්භාව්ය, දීර්ඝ-කාලීන උත්සාහයන් සහ අභිප්රායන් ද සිට!
සේවක දිශානතිය - අපි අපගේ සේවක ගරු කරන අතර පුහුණු, ව්යවසාය කළමනාකරණය සහභාගි ඔවුන්ගේ සංවර්ධනය සඳහා පුළුල් අවකාශයක් ලබා, විශිෂ්ටත්වය ප්රවර්ධනය කිරීම සහ ඔවුන්ගේ ඥාතීන් වළක්වා ගැනීමට ඔවුන් දිරිමත් කිරීම, සහ ෆ්රෑන්ක් විය සියලූ මට්ටම් ජනතාව උනන්දු හා විවෘත.

පාරිභෝගික ගෞරවය-පාරිභෝගික හැම විටම නිවැරදි, අපි ක් සබැදී තෘප්තිමත් සඳහා සියලු වන අතර, අපි පාරිභෝගික අගය සේවා වඩා හොඳ ලබා, දෙපාර්තමේන්තු කළමනාකරුවන් ඉල්ලා පාරිභෝගික සන්නිවේදන සෘජුවම මුහුණ දෙන්න පාරිභෝගික අවශ්යතා තේරුම්. අපි ශක්තිමත් සංස්කෘතික පරිසරයක් නිර්මාණය, ආගන්තුකයන්ට නිවසේ උණුසුම් වගේ දැනෙනවා ඉඩ දෙන්න.
Stick to our jobs -- we aim to deliver high quality products to our customers. Pursuing "honesty, optimism, health, upward" work and life attitude.
Development comes first -- we are based on the pursuit of development. Think of the realization of "100 years of courage" as a long-term goal, this 100 years of brand plan as a relay marathon, advocating that every employee, every manager in their own posts to do their best with  performance.

Today, we will continue to use our sincerity, the heart to do better, so that the best friends in your life, so that the spirit of the company culture is communicate with we and you.
අරමුණ: අවංකකම හා ප්රඥාව සමඟ පරිශීලකයන්ට සම්පූර්ණ සේවා සැපයීම සඳහා.
වටිනාකම්: වෘත්තීය නිසා පැවැතීමේ.


WhatsApp Online Chat !