പ്രെവിന്ഛ്

പ്രെവിന്ഛ് ആദ്യം 1940 കളിലും 1950-ൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ഏകാഗ്രത നഗ്നനായി വയറുകളും വൈദ്യുത ഫീച്ചര് ആർക്ക് ബേൺ സംരക്ഷണം ഹെലിക്കൽ സംരക്ഷണം വരിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത്. വികസന പല വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം, പ്രീ-ചകത്തിന്റെ വ്യാപകമായി ട്രാൻസ്മിഷൻ, വിതരണം, ഫൈബർ-ഓപ്റ്റിൿ ആശയവിനിമയം, വൈദ്യുതീകരണം റെയിൽവേ, കേബിൾ ടെലിവിഷൻ, നിർമാണം, കൃഷി മറ്റ് മേഖലകളിലെ ഉപയോഗിച്ചു.


പോസ്റ്റ് സമയം: ഏപ്രിൽ-൦൮-൨൦൧൮
WhatsApp Online Chat !